Opublikowano: 27.05.2021

Administrator ds. Logistyki

Możemy również korzystać z zewnętrznych narzędzi analitycznych witryn internetowych, które zbierają informacje o ruchu odwiedzających w Witrynach internetowych dotyczących kariery. Pana/Pani przeglądarka może informować o tym, jak uzyskać powiadomienie, gdy otrzyma Pan/Pani określony typ plików cookie lub jak ograniczyć albo wyłączyć niektóre rodzaje plików cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji Witryn internetowych dotyczących kariery.
Zewnętrzni dostawcy aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek w Witrynach internetowych dotyczących kariery, takich jak zewnętrzne usługi logowania i przycisk „Lubię to” Facebooka, mogą również korzystać z automatycznych metod zbierania informacji o interakcjach z tymi funkcjami. Informacje te podlegają politykom prywatności lub regulacjom tych dostawców.

Jak wykorzystujemy zbierane informacje
Podstawy prawne i cele, dla których przetwarzamy zbierane przez nas Pana/Pani dane osobowe obejmują:
Usprawnienie potencjalnego wejścia w stosunek umowny z Panem/Panią:

 • Zapewnienie osobie składającej podanie wsparcia, udzielanie odpowiedzi i komunikowanie się z Panem/Panią w sprawie wniosków, pytań i komentarzy.
 • Założenie i zarządzanie kontem w Witrynach internetowych dotyczących kariery.
 • Ocena pod kątem dostępnych stanowisk.
 • Pozyskanie informacji z weryfikacji danych.
 • Kontakt w związku z potencjalnym zatrudnieniem.
 • Wykonywanie działań i organizowanie aktywności w obszarze zasobów ludzkich.

Wsparcie naszych uzasadnionych interesów biznesowych:

 • Prowadzenie działalności biznesowej, jej ocena oraz rozwój.
 • Prowadzenie analiz danych.
 • Ochrona, identyfikacja i zapobieganie oszustwom i innym przestępczym działaniom oraz roszczeniom i innym zobowiązaniom.
 • Zapewnienie ciągłości działalności biznesowej, obsługa i zarządzanie systemami informatycznymi.
 • Ponadto informacje zbierane z Internetu za pomocą plików cookie, sygnalizatorów internetowych i innych automatycznych środków wykorzystujemy do celów takich jak (i) personalizowanie odwiedzin naszych użytkowników w naszych witrynach internetowych, (ii) dostarczanie treści dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników w naszych i zewnętrznych witrynach internetowych i tego, w jaki sposób nasi użytkownicy przeglądają nasze witryny internetowe oraz (iii) zarządzanie naszą firmą. Wykorzystujemy te informacje również do diagnozowania problemów technicznych i serwisowych, administrowania naszymi witrynami internetowymi, identyfikowania użytkowników naszych witryn internetowych oraz zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Wykorzystujemy dane typu clickstream do określenia, ile czasu użytkownicy spędzają na stronach naszych witryn internetowych, z jakich witryn internetowych uzyskują dostęp do naszych witryn, w jaki sposób przeglądają nasze witryny internetowe oraz w jaki sposób możemy dostosować nasze witryny internetowe, aby lepiej spełniały potrzeby naszych użytkowników.

Przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych i naszych polityk:

 • Zabezpieczanie i utrzymanie stanu infrastruktury informatycznej.
 • Przestrzeganie wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej i sprawozdawczości, współpraca w zakresie kontroli rządowych oraz innych zapytań od rządu lub innych organów władzy państwowej.
 • Odpowiadanie na wezwania sądowe i uczestniczenie w innych czynnościach prawnych, dochodzenie praw i stosowanie środków prawnych, obrona podczas sporu sądowego oraz zarządzanie wszelkimi wewnętrznymi skargami bądź roszczeniami, prowadzenie czynności wyjaśniających.
 • Przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur.

Dobrowolna zgoda. W niektórych przypadkach możemy Pana/Panią poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pozyskiwane przez nas dane osobowe możemy również wykorzystywać w inny sposób, o którym dokładnie poinformujemy w momencie gromadzenia tych informacji.

Dane wrażliwe: Podstawy prawne i cele, dla których przetwarzamy zbierane przez nas Pana/Pani wrażliwe dane osobowe obejmują:

 • Usprawnienie potencjalnego wejścia w stosunek umowny z Panem/Panią: Możemy poprosić o podanie określonych typów wrażliwych danych osobowych w konkretnych celach, w tym w celu zebrania informacji zdrowotnych/medycznych, aby wprowadzić udogodnienia w związku z niepełnosprawnością.
 • Wywiązywanie się z naszych obowiązków prawnych jako pracodawcy: Zbieramy pewne wrażliwe dane osobowe celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych i przestrzegania wewnętrznych polityk.

Zapewniamy, że wykorzystamy takie wrażliwe dane osobowe wyłącznie w ograniczonych celach i zgodnie z prawem, chyba że uzyskamy od Pana/Pani zgodę na wykorzystywanie ich w inny sposób.

Monitorowanie aktywności internetowej
W związku z wizytami w Witrynach internetowych dotyczących kariery może Pan/Pani zobaczyć nasze reklamy w innych witrynach internetowych, ponieważ korzystamy z metody retargetowania. Na przykład, jeśli oglądał/a Pan/Pani określoną pozycję w Witrynach internetowych dotyczących kariery, może Pan/Pani zobaczyć reklamę tej pozycji w zewnętrznej witrynie internetowej. Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług retargetowania, którzy monitorują Pana/Pani aktywność w Witrynach internetowych dotyczących kariery i zewnętrznych witrynach internetowych za pośrednictwem automatycznych środków, takich jak pliki cookie i sygnalizatory internetowe. Odpowiednio my i nasi zewnętrzni dostawcy możemy zbierać informacje dotyczące internetowej aktywności naszych odwiedzających, na przestrzeni czasu i w zewnętrznych witrynach internetowych. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zrezygnować z usług retargetowania, prosimy kliknąć tutaj.

Witryny internetowe dotyczące kariery nie zostały zaprojektowane, aby odpowiadać na sygnały „nie śledź” z przeglądarek.

Udostępniane i przekazywane informacje
Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Pana/Pani danych osobowych, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności dla kandydatów. Pozyskane dane osobowe możemy przekazywać naszym oddziałom w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności dla kandydatów. Dane osobowe udostępniamy również zewnętrznym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji. Te zewnętrzne podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.
Ze względu na ogólnoświatowy charakter działalności UPS, UPS może ujawnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom w grupie UPS, aby zrealizować cele opisane w niniejszej Polityce prywatności dla kandydatów. Może to obejmować przesłanie danych osobowych poza obszar EOG do lokalizacji na terenie USA i innych krajów, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym Pan/Pani mieszka lub przebywa, i co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Kiedy przesyłamy Pana/Pani dane osobowe do innych krajów, chronimy te informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności dla kandydatów i zgodnie z obowiązującym prawem. W stosownych przypadkach korzystamy z ochrony umownej w zakresie przekazywania danych osobowych pomiędzy różnymi jurysdykcjami (w tym na przykład ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej).
Dostęp do danych osobowych, korzystanie z nich i przetwarzanie ich przez UPS zasadniczo ogranicza się do osób fizycznych, które muszą znać takie dane ze względu na cele opisane w niniejszej Polityce prywatności dla kandydatów. Do osób takich może należeć personel Działu kadr, Pana/Pani przyszli potencjalni kierownicy lub inne wyznaczone przez nich osoby.
Możemy również ujawniać Pana/Pani dane osobowe zewnętrznym podmiotom innym niż usługodawcy: (i) jeśli wymagają tego prawo, regulacje lub działania prawne (takie jak wyrok sądowy lub wezwanie sądowe); (ii) w odpowiedzi na żądania agencji rządowych; lub (iii) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie lub stracie finansowej lub też w związku z badaniem sprawy podejrzewanego lub faktycznego działania niezgodnego z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich posiadanych o Panu/Pani informacji, jeśli sprzedamy lub przeniesiemy całą naszą spółkę bądź jej część lub też wszystkie nasze aktywa bądź ich część (również w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Pana/Pani prawa i możliwości wyboru związane z danymi osobowymi
Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przysługują Panu/Pani pewne prawa odnośnie do przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych; mogą one obejmować: (i) prawo do dostępu do danych osobowych; (ii) prawo do korekty danych osobowych, które są niekompletne, niedokładne lub przestarzałe; (iii) prawo do żądania przesłania danych osobowych, które nam Pan/Pani udostępnił/a, do Pana/Pani lub innego podmiotu, (iv) prawo do sprzeciwu wobec wszelkich zastosowań lub ujawnień danych osobowych, (v) prawo do wycofania zgody związanej z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych w oparciu o tę zgodę, (vi) prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz (vii) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa, może Pan/Pani wnioskować o możliwość skorzystania ze swoich praw bezpłatnie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”. Niemniej jednak możemy nałożyć rozsądną opłatę lub odmówić realizacji wniosku, jeżeli jest on ewidentnie bezpodstawny, nadmierny lub w inny sposób nieuzasadniony, w szczególności z powodu jego powtarzania. W niektórych sytuacjach możemy odmówić realizacji działań lub nałożyć ograniczenia na Pana/Pani prawa, jeżeli, na przykład, Pana/Pani wniosek prawdopodobnie wpłynie negatywnie na prawa i wolności UPS lub innych, zaszkodzi wykonaniu lub egzekucji prawa, będzie ingerować w toczące lub przyszłe procesy sądowe lub naruszy prawo. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa ma Pan/Pani prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych.
Ponadto oferujemy Panu/Pani pewne możliwości wyboru dotyczące sposobu, w jaki się z Panem/Panią komunikujemy i tego, jakie informacje od Pana/Pani zbieramy. Jeżeli odwiedzi Pan/Pani nasze Witryny internetowe dotyczące kariery i skorzysta z narzędzi podania o pracę, będzie miał/a Pan/Pani możliwość aktualizacji przesłanych tam danych osobowych w części „Profil” konta lub, przez ograniczony czas, możliwość zmiany podania. Może Pan/Pani również się z nami skontaktować w sposób opisany w poniższej części „Jak się z nami skontaktować”, aby przesłać wnioski, zaktualizować preferencje lub poprosić o usunięcie swoich informacji z naszych list mailingowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Prosimy o pomoc w zachowaniu aktualności Pana/Pani danych osobowych i informowanie nas o wszelkich istotnych zmianach w Pana/Pani danych osobowych.

Łącza do innych witryn internetowych
Nasze Witryny internetowe dotyczące kariery mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych dla Pana/Pani wygody i w celach informacyjnych. Te witryny internetowe mogą być obsługiwane przez firmy niepowiązane z UPS. Zewnętrzne witryny internetowe mogą posiadać własne zasady i polityki prywatności, z którymi zdecydowanie zalecamy się zapoznać przed ich odwiedzeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść żadnych witryn internetowych niepowiązanych z UPS, jakiekolwiek wykorzystanie takich witryn internetowych ani praktyki dotyczące prywatności takich witryn internetowych.
Informacje zgromadzone za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek (takie jak informacje uzyskane poprzez zewnętrzne usługi logowania lub związane z korzystaniem z przycisku „Lubię to” Facebooka) są zbierane bezpośrednio przez dostawców tych funkcji. Informacje te podlegają zasadom lub politykom prywatności dostawców tych funkcji, a UPS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne tych dostawców.

Jak chronimy i przechowujemy dane osobowe
Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę Pana/Pani danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, gdy UPS angażuje zewnętrznego usługodawcę, taki usługodawca zobowiązany będzie (i) stosować odpowiednie środki, by chronić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych oraz (ii) przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami UPS.
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie przez okres czasu umożliwiający realizację celów określonych w niniejszej Polityce prywatności dla kandydatów, zwykle przez okres niezbędny do przetworzenia Pana/Pani podania, a po nim przez okres wymagany lub dozwolony na mocy przepisów obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że będziemy musieli przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez określony okres czasu po rozpatrzeniu Pana/Pani podania. Nasze polityki przechowywania dokumentów odzwierciedlają obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia i wymogi prawne.

Aktualizacje naszej Polityki prywatności dla kandydatów
Niniejsza Polityka prywatności dla kandydatów może być okresowo i bez wcześniejszego powiadomienia aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Wyraźną informację o tym zamieścimy w naszych Witrynach internetowych dotyczących kariery, aby poinformować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności dla kandydatów i wskażemy w górnej części tej Polityki, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Jak się z nami skontaktować
Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności dla kandydatów lub chce Pan/Pani, abyśmy zaktualizowali informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani preferencjach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, naciskając przycisk „Wyślij podanie”.

Kontakt

Może Pan/Pani również napisać do nas na adres:

Siedziba główna firmy UPS
Uwaga: Globalny inspektor do spraw prywatności
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
USA

Jeśli znajduje się Pan/Pani w Europie, prosimy pisać na adres:

UPS Europe SA
Uwaga: Inspektor ochrony danych
Ave Ariane 5
Bruksela, B-1200
Belgia

Jeżeli mieszka Pan/Pani na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odpowiednim administratorem danych osobowych jest podmiot UPS w kraju Pana/Pani zamieszkania, zgodnie z poniższą listą:

Administratorzy danych UPS

UPS: Polityka prywatności dla kandydatów

rozwiń.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji