Opublikowano: 12.04.2020

Referent

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentami. Główne stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. Komenda posiada również własne archiwum zakładowe, które usytuowane jest na parterze, w lewym skrzydle przybudówki. Obiekt niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Potencjalnie może stwarzać problemy w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z uwagi na niedostosowane drzwi, toalety oraz brak windy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i obiegu dokumentów w komendzie powiatowej.
 • Realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej.
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej
 • Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej.
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych
 • Realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością
 • Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.
 • Pełnienie funkcji Specjalisty Ochrony Danych, realizującego zadania administratora w zakresie dokumentacyjnym i analitycznym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów z zakresu kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym redagowanie pism
 • Znajomość programów użytkowych: Word, Excel
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • Samodzielne organizowanie stanowiska pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w prowadzeniu archiwum zakładowego
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obsługi programu Power Point
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie ABI

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Kopie świadectw pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego I-go stopnia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie ABI

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.04.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@straz.krosnoodrzanskie.pl
  lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim,
  ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie
Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji