Opublikowano: 08.10.2020

Specjalista Ds. Prawnych

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

 • obsługę spraw będących na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • przygotowywanie projektów prostych pism procesowych oraz odpowiedzi na pisma komorników,
 • rejestrację informacji o statusie sprawy w systemie informatycznym,
 • weryfikację korespondencji pochodzącej z sądów, od komorników oraz organów administracji publicznej pod względem formalnym,
 • monitorowanie terminowości i skuteczności działań w powierzonych sprawach.

To Ciebie szukamy jeżeli:

 • jesteś studentem lub absolwentem prawa,
 • posiadasz wiedzę z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej,
 • znasz przepisy prawa z zakresu postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • obsługujesz MS Office oraz systemy informacji prawnej,
 • potrafisz bardzo dobrze organizować pracę własną,
 • jesteś samodzielny, dokładny i rzetelny w wykonywaniu zadań,
 • posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • jesteś dyspozycyjny do pracy w pełnym lub częściowym wymiarze czasu.

Możemy Ci zaoferować:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/umowy B2B (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu),
 • pracę zdalną lub stacjonarną w naszym biurze,
 • kompleksowe wdrożenie do samodzielnej pracy, wsparcie, pomoc i wiedzę,
 • stabilne, rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz pracę w wyjątkowym zespole ekspertów,
 • atrakcyjny pakiet benefitów.

Rekrutacja zdalna –proces odbywa się drogą telefoniczną i on-line.

Aplikuj poprzez wysłanie CV na adres kariera@panfil.pl z dopiskiem “Specjalista ds. prawnych”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli “Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Panfil Gross Collection Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123a, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Panfil Gross Collection Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;

2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Panfil Gross Collection Sp. z o.o.: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl;

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;

6.    posiada Pani/Pan prawo:

·         dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

·         usunięcia danych osobowych,

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji;

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art.  221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji – konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

 

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji