Opublikowano: 19.07.2019

Stanowisko urzędnicze – podinspektor

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych – Katowice I w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Ordynacja podatkowa,
  • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy o podatku rolnym,
  • ustawy o podatku leśnym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Excel) i Open Office – w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w gminnych organach podatkowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole i z klientem zewnętrznym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych,
 • prowadziła postępowania odwoławcze, zażalenia, skargi,
 • prowadziła korespondencję dotyczącą prowadzonych agend,
 • dokonywała zapisów w ewidencji podatkowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice, ul. Francuska 70 – budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi, jak również pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wskaźnik zatrudnienia:

W czerwcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/87/2019 na stanowisko urzędnicze – podinspektor – w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych” w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00, w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00 lub drogą pocztową, nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 • RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Katowice
Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji