Opublikowano: 19.09.2022

Główny Specjalista w Wydziale Prawnym, Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

Profil stanowiska: 1 Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie 00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6.

Ogłoszenie nr 105826 / 09.09.2022 Główny Specjalista w Wydziale Prawnym, Departament Lotnictwa #administracja publiczna #legislacja #prawo Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nabór zdalny. Liczba stanowisk 1. Wymiar etatu 1. Status nabór w toku. Miejsce pracy Warszawa Chałubińskiego 4/6. Ważne do 19 września 2022 r.

Czym będziesz się zajmować, Osoba na tym stanowisku:

Realizuje zadania związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w tym: przekazuje propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra;

opracowuje projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i ocen skutków regulacji;

prowadzi uzgodnienia wewnętrzne, konsultacje publiczne i opiniowania projektów;

bierze udział w posiedzeniach komisji prawniczych, komisjach sejmowych i senackich;

dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego;

opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa;

opiniuje po uzgodnieniu z organami lub jednostkami nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu lub jemu podległymi projekty aktów normatywnych i inne dokumenty rządowe opracowywane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej i przygotowuje w tym zakresie projekty stanowiska Ministra;

przygotowuje lub bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne, w tym: opracowuje/opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; opracowuje/opiniuje projekty zażaleń/ odwołań w postępowaniu administracyjnym;

prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym;

prowadzi procedurę odwoławczą;

prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej

Rozpatruje skargi, zażalenia, wnioski, odwołania lub inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie, w tym: analizuje składane skargi, zażalenia, wnioski, odwołania lub inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty;

udziela odpowiedzi na złożone skargi, zażalenia, wnioski, odwołania lub inne sygnały obywatelskie;

przekazuje do rozpatrzenia według właściwości 2

Realizuje zadania związane z prawem europejskim, w tym: analizuje i opiniuje prawo europejskie oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu – we współdziałaniu z Wydziałem Spraw Międzynarodowych;

dokonuje prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi podmiotami;

przygotowuje lub bierze udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy, rekomendacje, wytyczne, opinie Dokonuje analiz prawnych, w tym przygotowuje projekty opinii, wyjaśnień, interpretacji, ocen Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, w tym: gromadzi materiały, przygotowuje odpowiedzi i prowadzi konsultacje Realizuje zadania związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa

Wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo

Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w legislacji lub obsłudze prawnej

Znajomość ustawy – Prawo lotnicze Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego w RP

Znajomość zagadnień prawa Unii Europejskiej z zakresu lotnictwa cywilnego

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów

Skuteczna komunikacja Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy: Co oferujemy dogodną lokalizację elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00 dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa owocowe wtorki Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans.

Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu 3 potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu

Miejsce pracy: Warszawa, UL. Chałubińskiego 4/6

Uwagi: Dodatkowe informacje Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Informacja o metodach naboru: • weryfikacja formalna nadesłanych ofert • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej • rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie) Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie. 4 Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Aplikuj do: 19 września 2022 Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 105826 / 09.09.2022. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 105826″ na adres: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DL-202/22”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 630 18 24 lub 22 630 17 19 lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2022 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania 5 danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Miejsce: WARSZAWA

Okres publikacji: 2022-09-09 – 2022-10-09

Podpis: Biuro Dyrektora Generalnego

Telefon: 22 630 18 24

E-mail: rekrutacja@mi.gov.pl

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji