Opublikowano: 20.09.2018

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul. Wapienna 15
91-087 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłową realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzór nad przyjmowaniem i wysyłką pobranych od zwierząt próbek do badań,
 • wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dt. zajmowanego stanowiska.

Warunki pracy

Narzędzie pracy – komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów , wind odpowiednio dostosowanej toalety.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar powiatu łódzkiego grodzkiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego, wyjazdy służbowe, stres związany z obsługą podmiotów zewnętrznych. kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe info pod nr tel. 42 6161576
Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w CV.
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość , przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne; wyższe rolnicze, wyższe zootechniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykszt. wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów wspólnotowego i krajowego prawa weterynaryjnego
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • ukończone szkolenia, specjalizacje
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • kultura pracy i kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-24
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

 

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji