Opublikowano: 07.05.2019

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie oraz nadzorowanie jego realizacji.
 • Realizowanie zadań Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu z zakresu obronności cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa( co najmnie raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających.
 • Udział w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz opracowywanie dokumentacji z ich przebiegu.
 • Opracowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy tworzeniu procedur i planów z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “Poufne”
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przez ABW
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Odpowiedzialnośc i sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Plebiscytowa 5
  45-380 Opole
  z dopiskiem: dotyczy ogłoszenia o naborze nr 47030 .

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu, ul. Plebiscytowa 5, 45-361 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 453 98 24 ; mail : iod@opole.wif.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 426,14 zł + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 77/453-98-24.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji