Opublikowano: 07.05.2019

Pracownik socjalny MOPS Wałbrzych

ymagania konieczne:

– wykształcenie:

  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; lub
  • dyplom – studia wyższe na kierunku praca socjalna; lub
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

bezwzględny wymóg zgodnie z ustawą

Charakterystyka wykonywanej pracy

1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych.
2.Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
3.Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.
4.Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
5.Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami.
6.Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.
7.Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
8.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu – wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do DPS, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
9.Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.
10.Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka.
11.Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.
12.Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
13.Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.
14.Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
15.Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski
16.Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.

– Wynagrodzenie uzależnione jest od posiadanego wykształcenia i doświadczenia, od 2650 zł brutto + dodatek terenowy 250 zł brutto + wysługa lat,
– Pierwsza umowa na okres próbny lub umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwość przedłużenia.
– mile widziane doświadczenie zawodowe.
Prosimy o przesłanie swojego CV wraz z kopią dyplomu potwierdzającego wykształcenie(wymóg konieczny), oraz suplementem do dyplomu w celu weryfikacji przedmiotów wg ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2008 nr 115 poz. 728 ze zm.),

za pośrednictwem portalu lub pocztą na adres
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1,
58 – 300 Wałbrzych

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z kandydatami spełniającymi formalne wymagania .

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez MOPS w Wałbrzychu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.).”

Rodzaj pracy: Pełny etat

Wykształcenie: Wyższe (licencjat / inżynier) (Preferowane)

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji