Opublikowano: 19.07.2019

Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Radca szefa kancelarii prezesa rady ministrów do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych Biura Ochrony Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: – statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, – dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym.

Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r.

Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego niejawnych systemów teleinformatycznych w KPRMkoordynacja wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i fizycznym w zakresie ochrony informacji niejawnychrealizacja spraw związanych z tworzeniem projektów rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych w KPRM oraz z planowaniem inwestycji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym w niejawnych systemach teleinformatycznych KPRM oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacjąanalizowanie i dokonywanie oceny zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych w KPRM oraz dokonywanie szacowania ryzyka ich wystąpienia według przyjętych metodzapewnienie utrzymania ważności certyfikatów/świadectw akredytacji dla niejawnych systemów teleinformatycznych oraz innych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego wymagających posiadania aktualnych certyfikatów/świadectw akredytacjisprawowanie nadzoru oraz wykonywanie czynności w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń w KPRMwykonywanie czynności związanych z prawidłowym stosowaniem w KPRM środków bezpieczeństwa fizycznego oraz opracowywanie i aktualizowanie Planu ochrony informacji niejawnych w KPRMorganizowanie i prowadzenie szkoleń użytkowników niejawnych systemów teleinformatycznych KPRM w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w tych systemach Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemuprzeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnychspecjalistyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone dla administratorów systemu/inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznegopoświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „Cosmic Top Secret” oraz „Trés Secret UE/EU Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającegowiedza: informatyczna w zakresie bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych, znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do ustawy, znajomość metod przeprowadzania analiz ryzyka w systemach teleinformatycznych i zarządzania tym ryzykiemumiejętności: projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zarządzania konfiguracją systemów teleinformatycznychkompetencje miękkie: rzetelność, myślenie analityczne, kreatywność, współpraca, komunikacjaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe wykształcenie: średnie – technik informatykpowyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w pionie ochronyspecjalistyczne przeszkolenie w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeńwpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznegowiedza: techniczna w zakresie fizycznych i technicznych środków zabezpieczeńumiejętności: projektowania fizycznych i technicznych systemów zabezpieczeń, administrowania elektronicznymi systemami zabezpieczeń, opracowywania planu ochrony informacji niejawnych Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychkopia zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone dla administratorów systemu/inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznegokopie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „ściśle tajne”, „Cosmic Top Secret” oraz „Trés Secret UE/EU Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowań sprawdzającychOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniakopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)kopia zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeńkopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznegooświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-06 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. – pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • „trzynaste” wynagrodzenie, • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami, • „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30, • bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych, • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych), • możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych, • dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych, • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, • stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, • wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących, • dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/3725,Praca-w-KPRM.html Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).

W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów oraz przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowane zostaną: • testy wiedzy – ocena wiedzy merytorycznej wymaganej jako niezbędna i dodatkowa. Dodatkowe informacje: nr. tel.

(22) 694 73 15 (komórka ds. kadr), nr. tel. (22) 694 75 58 (Biuro Ochrony).

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji