Opublikowano: 19.09.2022

Referendarz w Wydziale Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury

Profil stanowiska:

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi, organami administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, zarządcami, projektantami i wykonawcami dróg publicznych; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy techniczno-budowlane oraz wzorce i standardy;
 • Przeprowadza analizę formalno-prawną i techniczną wniosków o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej, w szczególności w sprawach dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej;
 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów oraz wzorców i standardów dotyczących numeracji oraz ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi i zarządcami dróg publicznych; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy oraz wzorce i standardy;
 • Wykonuje zadania dotyczące dróg publicznych, a w szczególności dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, przepisów dotyczących numeracji oraz ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także wzorców i standardów; rozpatruje wnioski, skargi, petycje i pozostałe sygnały obywatelskie; udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania poselskie lub senatorskie; rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wymagania(niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe techniczne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • Znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, a w szczególności art. 7 i 9 ustawy – Prawo budowlane;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy:

 • dogodną lokalizację elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00;
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”,
 • dodatek za wysługę lat,
 • bogaty pakiet szkoleń,
 • refundację nauki języka i studiów podyplomowych;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych,
 • pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP;
 • wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem;
 • udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery na terenie ministerstwa,
 • prysznic preferencyjne;
 • ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa;
 • owocowe wtorki.

Warunki pracy:

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • zagrożenie korupcją.

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Uwagi:

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Aplikuj do: 22 września 2022

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 105934 / 12.09.2022. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 105934″ na adres: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DDP-207/22”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 630 18 24 lub 22 630 17 19 lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2022

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.p

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2022-09-12 – 2022-10-12

Podpis: BDG w MI

Telefon: 22 6301719

E-mail: rekrutacja@mi.gov.pl

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji