Opublikowano: 19.07.2019

Specjalista ds. badań i analiz regionalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno – biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakty z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami naukowo-badawczymi oraz w ramach resortu statystyki.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową. Ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie opracowań i analiz statystycznych w układach regionalnych, wzbogaconych o dane ze źródeł pozastatystycznych, z zakresu:
 • zjawisk szczególnie ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego,
 • analiz porównawczych z innymi województwami.
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań wspólnych, w tym:
 • przygotowywanie konspektów badań realizowanych w ramach współpracy z jednostkami o zasięgu regionalnym,
 • prowadzenie prac związanych z rozpoznaniem możliwości wykorzystywania źródeł pozastatystycznych do analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy oraz jej uwarunkowań
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość oprogramowania do analiz statystycznych (np.: SPSS, R, Statistica, SAS)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości oprogramowania do analiz statystycznych (certyfikat, zaświadczenie itp.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 lipca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

koniecznie z dopiskiem: 28/2019

Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:

 • osobiście – w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w zamkniętych kopertach
 • za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres Urzędu
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji