Opublikowano: 29.02.2016

Starszy referent – Izba Skarbowa w Łodzi

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź – Bałuty
ul. Zachodnia 47
91 – 066 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie zaległości podatkowych budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • podejmowanie wobec podatników czynności informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych,
 • realizacja zadań wierzyciela określonych w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym w szczególności wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • analizowanie zaległości co do których umorzono postępowanie egzekucyjne na skutek bezskuteczności egzekucji, poszukiwanie majątku dłużników oraz podejmowanie innych działań w celu ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami sądowymi po zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.

 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  – stanowisko pracy zlokalizowane na III piętrze w budynku pięciopiętrowym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów: POLTAX, Ewidencje,POLTAX 2B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01-03-2016

Miejsce składania dokumentów:
Izba Skarbowa w Łodzi
Al.Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: oferta pracy nr 178227

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikację formalną ofert pracy, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334

 

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji