Opublikowano: 07.11.2023

Starszy Specjalista Do spraw: dostępu do infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Departament Regulacji (ogłoszenie nr 129144)

Profil stanowiska: Osoba na tym stanowisku:

– Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej

– Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej – Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu modeli w zakresie współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami sieci

– Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, w tym opracowuje projekty decyzji – Analizuje przepisy projektów ustaw i rozporządzeń oraz przedstawia propozycje ich zmian pod kątem zadań Wydziału

– Prowadzi działania na rzecz wsparcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a podmiotami wykonującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej

– Bierze udział w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych ERG) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technicznej

Wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) – Wykształcenie: wyższe

– Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym ze stosowaniem lub analizą przepisów prawa – Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 – Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

– Znajomość: europejskich regulacji prawnych w zakresie rynku telekomunikacyjnego; problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym, w szczególności z zakresu dostępu do infrastruktury; regulacji unijnych, w szczególności Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej; pojęć telekomunikacyjnych w celu identyfikowania problemów i stosowania odpowiednich rozwiązań – Wiedza z zakresu: budowy przyłączy czy instalacji telekomunikacyjnych; współkorzystania z infrastruktury technicznej nietelekomunikacyjnej; ekonomii

– Umiejętność: prowadzenia analiz ekonomicznych; sprawnego posługiwania się przepisami prawa oraz ich interpretacji

– Biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS Power Point)

– Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne

– Posiadanie obywatelstwa polskiego – Korzystanie z pełni praw publicznych – Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy: – Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego

– Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)

– Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)

– Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów

– Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)

– Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

– Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie

– Parking dla rowerów

– Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

Miejsce pracy: Warszawa, Giełdowa 7/9

Uwagi: Dostępność – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. – Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy – Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

– Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy – Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami – Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

– Praca w pokoju, który jest klimatyzowany – Praca pod presją czasu

– Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Dodatkowe informacje – Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

– Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe. – Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. – W przypadku składania dokumentów elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie lub cyfrowo przez kandydatki/kandydatów i załączone w formie skanów/zdjęcia lub pliku pdf do formularza rekrutacyjnego. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5 914,22 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,7) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy. Planujemy następujące metody/techniki naboru: – Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych – Weryfikacja znajomości języka angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej online – Test wiedzy online (opcjonalnie) – Test kompetencyjny online

– Rozmowa kwalifikacyjna online

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) – CV – Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia – Oświadczenie dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) – Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Aplikuj do: 14 listopada 2023 Aplikuj elektronicznie przez stronę: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=088c6b0762b643c9b58d7bc18b7fb189 lub w formie papierowej z dopiskiem: “ogłoszenie nr 129144” na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 53 49 227 Więcej o pracy na stronie urzędu: https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/ Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2023-10-27 – 2023-11-26

Podpis: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Telefon: 22 53 49 227

E-mail: rekrutacja@uke.gov.pl

Komunikator: https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji