Opublikowano: 20.09.2018

Starszy specjalista

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy specjalista ds. przydziałów częstotliwości radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej i radiolokacyjnej w Wydziale Sieci Radiokomunikacyjnych w Departamencie Częstotliwości

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy:

01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie analiz dotyczących możliwości współistnienia różnych systemów radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej i radiolokacyjnej poprzez analizę potencjalnych problemów braku kompatybilności pomiędzy sieciami radiowymi i urządzeniami radiolokacyjnymi oraz dobieranie kanałów radiowych;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej ruchomej

  i radiolokacyjnej w oparciu o wykonane analizy techniczne warunków wykorzystania częstotliwości;

 • udział w opracowaniu i opiniowaniu procedur technicznych oraz projektów przepisów regulacyjnych dotyczących radiokomunikacji;
 • prowadzenie rejestrów urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia;
 • udział w procesie koordynacji stacji polskich i zagranicznych poprzez udział w analizie merytorycznej dokumentów UE, CEPT, ITU-R oraz kwalifikacji wniosków ze względu

  na możliwość przydziału częstotliwości i konieczność przeprowadzenia procedury koordynacyjnej z administracjami państw sąsiednich;

 • udzielanie informacji merytorycznych i porad klientom Urzędu w sprawach związanych z wykorzystaniem częstotliwości w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej i radiolokacyjnej.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu telekomunikacji lub radiokomunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi;
 • wiedza z dziedziny radiokomunikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej;
 • znajomość obsługi programów MS Access oraz MS Excel;
 • umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 14 września 2018 r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Starszy specjalista DC/WSR/2”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji